Privacybeleid

Privacybeleid

Een nieuwe Europese verordening inzake bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op 25 mei 2018. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Wij houden eraan u te informeren deze website en de werkprocessen GDPR-conform zijn. In ons privacybeleid kan u lezen hoe we dit doen.

Privacybeleid De Voetbalans

1. Wie?
Dit Privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door De Voetbalans met zetel te 8310 Assebroek, Van Steenestraat 9 en als contactpersoon: Claudia Maertens.

2. Welke gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de klant”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
Een behandelaar zal voor een bepaalde pathologie en voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. In de interactie met andere behandelaars, overheden, gezondheidszorginstellingen en gezondheidsmedewerkers, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt. De persoonsgegevens van onze klanten worden enkel verwerkt in het kader van de behandelingen die aan ons, De Voetbalans, worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten de praktijk, De Voetbalans, niet.

4. Duur van de verwerking
De Voetbalans bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op de dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. De Voetbalans bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de belangen van de klant. De Voetbalans is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

5. Veiligheidsmaatregelen
De Voetbalans heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6. Rechten van de betrokkenen
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat De Voetbalans van uw persoonsgegevens maakt.
6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Voetbalans. Daarnaast hebt u steeds het recht om De Voetbalans te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
6.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs
geen redenen op te geven.
6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan De Voetbalans in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
6.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
6.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door De Voetbalans daartoe te contacteren per post naar Van Steenestraat 9 te 8310 Assebroek, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
6.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door De Voetbalans evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
6.7 Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be; Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. Cookies
Het surfen op de website van De Voetbalans kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

9. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig dit Privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Test